เพิร์ลเพิร์ล Lustre สามารถเปลี่ยนสีเหลืองหลังจากเวลานาน?